WOBURN VARSITY LAX PRACTICEReading -vs- Billerica Varsity Boys LaxTewksbury -vs- Chelmsford Boys VarsityBeverly -vs- Franklin Boys VarsityPingree -vs- Dexter Southfield Boys VarsityShawsheen Tech -vs- Mystic Valley Boys Varsity at STWoburn -vs- Winchester Boys VarsityTewksbury -vs- Groton-Dunstable VarsityReading -vs- Arlington VarsityWilmington -vs- Arlington VarsityWoburn Boys Lacrosse - SENIOR DAYReading -vs- Billerica Boys Varsity - MIAA TOURNEY GAME at Reading